Budżet Rady Dzielnicy Przymorze Małe 2015 rok

Uchwała Nr III/10/2015

Rady Dzielnicy Przymorze Małe

z dnia 02.06.2015 roku

w sprawie przeznaczenia środków na działalność statutową Rady Dzielnicy Przymorze Małe na 2015r.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 21 oraz § 34 ust. 3 statutu Rady Dzielnicy Przymorze Małe stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1190/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Rady Dzielnicy Przymorze Małe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2007 z późń. zm.)

Rada Dzielnicy Przymorze Małe uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 55 440 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2015 do dyspozycji Rady Dzielnicy Przymorze Małe na następujące cele:

1.  14 000 zł – postawienie wiat przystankowych na terenie dzielnicy Przymorze Małe.

2.  3 300 zł – organizacja  imprezy rekreacyjnej dla mieszkańców Przymorza Małego – festynu ph. „Gdańskie Dni Sąsiadów”.

3.  10 460 zł – postawienie ławek na terenie naszej dzielnicy.

4.  11 760 zł – postawienie śmietników na terenie naszej dzielnicy.

5.  2 500 zł – postawienie 8 znaków drogowych wskazujących granicę Przymorza Małego.

6.  700 zł – spotkanie opłatkowe dla potrzebujących mieszkańców Przymorza Małego.

7.  1 000 zł – rewitalizacja placu zabaw koło siedziby Stowarzyszenia Epileptyków przy ul. Bora Komorowskiego.

8.  2 000 zł – wyprawki szkolne dla najuboższych dzieci z Przymorza Małego.

9.  700 zł – tablica informacyjna obok siedziby Rady Dzielnicy.

10. 8 000 zł – rewitalizacja tunelu pod ulicą Chłopską.

11. 1020 zł – rezerwa budżetowa.

§ 2

Rada Dzielnicy przekazuje uchwałę Zarządowi Dzielnicy Przymorze Małe do wykonania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Przymorze Małe

Andrzej Kowalczyk