Strona główna

Szanowni Mieszkańcy,

Przesyłam propozycję porządku obrad na XXVIII sesję Rady Dzielnicy Przymorze Małe w dniu wtorek 13.03.2018 r. Obrady odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy na ul. Czerwony Dwór 25 o godzinie 18:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XXVIII/36/2018, ws. budżetu dzielnicy na rok 2018

4. Sprawy wniesione, korespondecja, wolne wnioski.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kowalczyk

 

projekt uchwały budżetowej:

 

Uchwała Nr XXVIII/36/2018

Rady Dzielnicy Przymorze Małe

z dnia  13.03.2018 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków na działalność statutową Rady Dzielnicy Przymorze Małe na 2018r.

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 21 oraz § 34 ust. 3 statutu Rady Dzielnicy Przymorze Małe stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1190/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Rady Dzielnicy Przymorze Małe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2007 z późń. zm.)
 

Rada Dzielnicy Przymorze Małe uchwala, co następuje:

  • 1

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 73 520 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2018 do dyspozycji Rady Dzielnicy Przymorze Małe na następujące cele:

 

  1. 40 000 zł – System informacji Przymorza Małego;
  2. 20 000 zł – Remont chodnika wzdłuż ulicy Krzywoustego;
  3. 6 000 zł – Nasadzenia zieleni na terenie dzielnicy Przymorze Małe;
  4. 4 000 zł – Projekt rewitalizacji skrzynek elektrycznych na terenie dzielnicy Przymorze Małe;
  5. 2 520 zł – Zakup i ustawienie ławek na Przymorzu Małym;
  6. 1 000 zł – Paczki świąteczne dla najuboższych dzieci ze szkół na Przymorzu Małym.
  • 2

Rada Dzielnicy przekazuje uchwałę Zarządowi Dzielnicy Przymorze Małe do wykonania.

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Marcin Mickun

 


Ogłoszenia


Dyżury Radnych Dzielnicy Przymorze Małe w roku 2018

w każdą środę w godzinach 12.00-13.00 i 17.00-18.00


Marzec:
7, 14, 21, 28

Kwiecień:

4,11,18,25

Maj:

9,16,23,30

Czerwiec:

6,13,20,27

Siedziba Rady Dzielnicy:  ul. Czerwony Dwór 25, pok. 11

tel. 58 573 59 96 ( czynny w godzinach pełnienia dyżurów)

e-mail: rada@przymorzemale.com.pl

www.przymorzemale.com.pl

Facebook/ Rada Dzielnicy Przymorze Małe